HV.MEY.K.LIĞI-YALOVA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

025 GM NOLU DU Ş B İ NASI ONARIMI VE 047 GM NOLU DEPO B İ NASININ ÖĞ RENC İ S İ LAHANES İ NE D Ö N ÜŞ T Ü R Ü LMES İ

 

025 GM NOLU DU Ş B İ NASI ONARIMI VE 047 GM NOLU DEPO B İ NASININ ÖĞ RENC İ S İ LAHANES İ NE D Ö N ÜŞ T Ü R Ü LMES İ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İ hale Kay ı t Numaras ı : 2019/404698

1-İdarenin

a) Adresi : Task ö pr ü 77600 Ta ş k ö pr ü Çİ FTL İ KK Ö Y/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası : 2263533131 - 2263533210

c) Elektronik Posta Adresi : NEDIM-ALTAY@HVKK.TSK.TR

ç ) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM İ N Ş AAT, MAK İ NE VE ELEKTR İ K İŞ LER İ NDEN OLU Ş AN YAPIM İŞİ D İ R.

Ayr ı nt ı l ı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dok ü man ı i ç inde bulunan idari ş artnameden ula şı labilir.

b) Yapılacağı yer : HAVA MEYDAN KOMUTANLI Ğ I TA Ş K Ö PR Ü - Çİ FTL İ KK Ö Y/YALOVA

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç ) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k ı rk be ş ) takvim g ü n ü d ü r.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HAVA MEYDAN K.LI Ğ I TA Ş K Ö PR Ü / Çİ FTL İ KK Ö Y/YALOVA

b) Tarihi ve saati : 13.09.2019 - 11:00

4. İ haleye kat ı labilme ş artlar ı ve istenilen belgeler ile yeterlik de ğ erlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterli ğ e ili ş kin belgeler ve bu belgelerin ta şı mas ı gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli ğ e ili ş kin belgeler ve bu belgelerin ta şı mas ı gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer i ş olarak kabul edilecek i ş ler ve benzer i ş lere denk say ı lacak m ü hendislik ve mimarl ı k b ö l ü mleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞ LER İ NDE İŞ DENEY İ M İ NDE DE Ğ ERLEND İ R İ LECEK BENZER İŞ LER TEBL İĞİ NDE YER ALAN B / III GRUBU İŞ LER VEYA BUNLARIN ONARIMLARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İ N Ş AAT M Ü HEND İ SL İĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA MEYDAN K.LI Ğ I İ HALE KOM İ SYON BA Ş KANLI Ğ I TA Ş K Ö PR Ü / Çİ FTL İ KK Ö Y/YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (y ü z yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Di ğ er hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BASIN NO : 401

Gizlilik

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

• GÜVENLİK VE GİZLİLİK

İletişim

Adres: Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi No : 52/A YALOVA

Telefon: (0226) 814 13 32

Fax: (0226) 811 03 00

Mail: habercigazetesi77@gmail.com

Yukarı Çık